Kolajenal.com Kolajenden Daha Fazlası

KVKK

ÜYELİK İŞLEMİNE İLİŞKİN KİŞİSEL VERİLERİ KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ
Uzer,  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) ilişkin olarak ‘Veri Sorumlusu’ sıfatıyla 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca hizmet sağlayıcı olarak aşağıda düzenlenen kişisel verilerinizi, Kanunda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak işlemektedir.
İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER VERİ SAHİPLERİ VE VERİ KATEGORİLERİ
Şirketimiz tarafından işbu sürece ilişkin olarak işlenen kişisel veriler ve veri kategorileri aşağıda yer almaktadır:
 
Veri Toplayan: UZER …… LTD ŞTİ
Veri SahibiVeri ÇeşitleriVeri Kategorisi
Ürün veya Hizmet Alan KişiE-posta, TelefonIletisim
Ürün veya Hizmet Alan KişiAd, SoyadKimlik
Ürün veya Hizmet Alan KişiAdresİletişim
Ürün veya Hizmet Alan KişiBanka Hesap Bilgisi Finans
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI VE İŞLEMENİN HUKUKİ DAYANAĞI
Veri Çeşidiİşlenme AmacıHukuki Dayanak
E-posta, Cep Telefonuİletişim FaaliyetlerininMadde 5.2.f. İlgili kişinin temel hak ve
Yürütülmesiözgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri
sorumlusunun meşru menfaatleri için veri
işlenmesinin zorunlu olması
Ad, Soyadİletişim FaaliyetlerininMadde 5.2.f. İlgili kişinin temek hak ve
Yürütülmesi, İşözgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri
Faaliyetlerinin Yürütülmesi /sorumlusunun meşru menfaatleri için veri
Denetimiişlenmesinin zorunlu olması
Adresİletişim FaaliyetlerininMadde 5.2.f. İlgili kişinin temek hak ve
Yürütülmesi, Mal ve Hizmet Tedarikinin Sağlanmasıözgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri
sorumlusunun meşru menfaatleri için veri
işlenmesinin zorunlu olması
Banka Hesap Bilgisi Sözleşmeden Kaynaklanan Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, Ödeme İşlemlerinin GerçekleştirilmesiMadde 5.2.c. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
Kişisel verilerinizin yurt içi ve yurt dışı aktarım durumu aşağıdaki gibidir:
Aktarılan VeriYurt İçi Alıcı GrubuYurt Dışı Aktarım
E-posta, Cep TelefonuYetkili Kamu Kurum veEvet
Kuruluşları, Kargo Şirketi
Ad, SoyadYetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Kargo ŞirketiEvet
AdresYetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Kargo ŞirketiEvet
Banka Hesap BilgisiYetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları, PayTR ödeme şirketi
KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI
KVKK madde 11 uyarınca Uzer’e başvurarak, 
 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
 • İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme, 
haklarına sahipsiniz.
Kişisel Verilerinizin Şirket  bünyesinde korunmasına dair veya işbu Bildirim hakkında genel olarak diğer tüm sorulanız için, [x] departmanımız ile iletişime geçebilirsiniz.
KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
UZER, sözlü yazılı veya elektronik ortamlar vasıtasıyla elde edilen kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenme şartları ve amaçları kapsamında ve 6563 sayılı kanun ve ilgili kanunlar uyarınca www.uzer.kuaformalzemeleritoptan.com vasıtasıyla Müşteri Üyelik Süreci kapsamında aşağıda belirtilen yöntemlerle kişisel veriler toplanmaktadır:
Veri TürleriVeri Toplama BiçimiVeri Toplanan Kaynak
E-posta, Cep Telefonuİnternet sitesi ve mobil uygulama aracılığıylaMüşteri Üyelik Süreci
Ad, Soyadİnternet sitesi ve mobil uygulama aracılığıylaMüşteri Üyelik Süreci
Adresİnternet sitesi ve mobil uygulama aracılığıylaMüşteri Üyelik Süreci
Banka Hesap Bilgisi İnternet sitesi ve mobil uygulama aracılığıylaMüşteri Üyelik Süreci
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SAKLANMA SÜRESİ
Verilerinizin toplanma amaçlarını gerçekleştirmek için kanunlarda belirtilen ve ticari hayatın olağan koşullarına göre yalnızca gereken süre boyunca saklıyoruz. Lütfen bazı durumlarda daha uzun bir saklama süresinin gerekebileceğine veya yasa tarafından daha uzun bir süreye izin verilebileceğine dikkat ediniz.
Saklama sürelerini belirlemek için kullandığımız kriterler arasında aşağıda belirtilenler yer almaktadır:
 • Faaliyet gösterdiğimiz sektörde genel teamül gereği kabul edilen süreleri,
 • Sizinle kurduğumuz ilişkinin devam edeceği süreyi
 • İşletmemizin meşru menfaatlerinin hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak geçerli olacak süreyi
 • Bir hakkın ileri sürülmesi için belirlenen zamanaşımı süresini
 • Hukuki yükümlülüklerimiz gereği kişisel verilerinizi saklamak zorunda olduğumuz süreleri.
VERİ GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN TEDBİRLER
Verilerinizi korumak için ilgili gizlilik ve veri güvenliği yasaları ve yönetmelikleri ile tutarlı olan ve hizmet sağlayıcılarımızın da Kişisel Verilerinizin gizliliğini ve güvenliğini koruması için tedbir almasını gerekli kılmak da dahil olmak üzere uygun tedbirler alırız. Teknolojinin durumuna, uygulama masraflarına ve korunacak verilerin içeriğine bağlı olarak, imha, kayıp, değişiklik, izinsiz açıklama veya verilerinize izinsiz erişim gibi riskleri önlemek üzere teknik ve kurumsal tedbirleri uygulamaya koymaktayız.
SORUMLULUKLARINIZ NELERDİR?
Size bildiğiniz kadarıyla bize sağladığınız Kişisel Verilerin doğru, eksiksiz ve güncel olduğunu sağlamanın sizin sorumluluğunuzda olduğunu hatırlatmak isteriz. Ayrıca eğer diğer kişilere ait (başkası adına yapılmış üyelik veya başkasına ait ödeme bilgileri) Kişisel Verileri bizimle paylaşıyorsanız, bu verileri geçerli yerel mevzuata uygun şekilde toplamak sizin sorumluluğunuzdadır. Örneğin, işletmemize Kişisel Verilerini sağladığınız diğer kişileri bu Bildirimin içeriği hakkında bilgilendirmeli ve KVKK uyarınca gerekiyorsa Kişisel Verilerinin Şirket tarafından bu bildirimde belirtildiği şekilde kullanılması için onaylarını almalısınız.
GİZLİLİK BİLDİRİMİ GÜNCELLEMESİ
Bu gizlilik bildirimi zaman zaman değiştirilebilir. Bildirimin en güncel versiyonu bizim Kişisel Verilerinizi nasıl kullanacağımızı belirler ve [•]içerisinde bulunabilir. 
VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU
Başvurunuzu açık, anlaşır bir şekilde ve kimlik ve adres bilgilerini tespit edici belgeleri de ekleyerek, yazılı ve ıslak imzalı olarak elden, postayla ya da noter kanalıyla Mustafa Kemal Mahallesi, 2139. Sk.No:29/A 06510 Çankaya/Ankara adresine ulaştırmanız gerekmektedir. Elektronik posta yoluyla başvuru yapmak istediğiniz takdirde info@uzerilac.com mail adresine başvurunuzu gönderebilirsiniz.